Propostes en salut

En aquests dies es reclamen alternatives. I les alternatives existeixen, amb una altra política fiscal, amb un ajust més just, amb un control del dèficit més esglaonat. Hem parlat en altres ocasions. Però ahir, eren molts els que reclamaven aturar les retallades, mentre el Govern reclama alternatives.

En tot cas, vull adjuntar-vos el que és la nostra moció en matèria de salut. Una moció que es veurà en tres setmanes, i que expressa que hi ha alternatives. Aquesta és fruit d’una interpel•lació que va realitzar la Laia Ortiz. La proposta de reducció farmacèutica busca implantar un sistemàtica que segons Joan Ramon Laporte podria suuposa un estalvi de 300 a 400 milions d’euros. A això se li suma la necessitat d’aturar una retallada que afectarà, i de forma dràstica, la qualitat del servei. Aquí us deixo la moció.

“Moció sobre salut presentada per ICV-EUiA al Parlament de Catalunya
La sanitat és un dels pilars fonamentals de l’Estat de benestar. L’article vint-i-tres de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a acce-dir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
En aquests primers mesos de legislatura el Departament de Salut ha presentat un Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic i ha encarregat als centres hospitalaris plans de xoc, amb l’objectiu de reduir la despesa en un 10% dels recursos pressupostaris i financers. Aquestes mesures han vingut acompanyades d’un allau d’anuncis de retallades que afecten les prestacions, amb tancament de quiròfans, plantes senceres i llits dels centres hospitalaris. Aquestes retallades, moltes de les quals ja s’estan aplicant, provocaran l’increment de les llistes d’espera i la reducció del personal sanitari, perjudicant greument el dret de la ciutadania a una assistència de qualitat.
Aquest procés s’està realitzant sense diàleg i consens amb tots els sectors implicats, està provocant el rebuig generalitzat de tot el personal sanitari, que ha manifestant que les retallades poden provocar danys irreversibles en la sanitat pública i el canvi del model sanitari de Catalunya. Així mateix, aquestes mesures estan generant una gran alarma entre la ciutadania.
Un Pla de mesures per garantir la sostenibilitat no es pot aprovar ni posar en marxa sense diàleg i acord amb tots els sectors de l’àmbit de la salut, sense tenir en compte els recursos que s’hi destinen en comparació amb els països de la Unió Europea, ni sense considerar les greus conseqüències que pot tenir en la qualitat de l’assistència sanitària.
Per això cal que el Govern deixi en suspens l’aplicació del Pla i repensi i replantegi les mesures, tal com ha reclamat el president del Col•legi de Metges i del Consell Assessor en matèria sanitària, doctor Miquel Vilardell.
Hi ha marge suficient per aplicar mesures que garanteixin la sostenibilitat de la sanitat, racionalitzant la despesa farmacèutica que ha absorbit gran part del creixement de la inversió en sanitat, enfortint la salut pública i l’atenció primària, promovent la fusió d’entitats i reduint les estructures directives i de gestió del sistema sanitari.
Per això proposem un model sanitari públic basat en l’equitat, la universalitat, la solida-ritat i la sostenibilitat. Un model que garanteixi els drets de la ciutadania a una atenció sanitària de qualitat.
Quines són les alternatives?
Deixar en suspens, de forma immediata, el procés d’elaboració i l’aplicació del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic i els plans de xoc pels diferents centres sanitaris.
1. Garantir la transparència del conjunt del sistema sanitari donant a conèixer públicament les clàusules dels concerts del Servei Català de la Salut amb els centres del SISCAT, incloent els salaris del personal directiu dels esmentats centres. Així mateix, publicar les dades i informes de la central de resultats amb la identificació de tots els centres sanitaris corresponents finançats amb fons públics, per garantir la transparència i la rendició de comptes.
2. Elaborar un nou pla de mesures a partir dels següents criteris:
a) Garantir la suficiència econòmica del sistema sanitari i el compliment de la legislació vigent pel que fa a la cobertura de prestacions.
b) Establir un diàleg amb tots els agents del sector de la salut (personal sanitari, entitats d’usuaris, sindicats) per acordar els objectius, el mèto-de d’elaboració i les accions concretes del pla de mesures general i dels plans específics per cada centre sanitari.
c) En cap cas les retallades de la despesa han de comportar una disminu-ció de les prestacions sanitàries, de la qualitat de l’assistència i del per-sonal sanitari.
d) Reforçar les polítiques de salut pública en cogovernança amb els ajun-taments.
3. Consensuar i endegar mesures urgents de correcció de les ineficiències més evidents del sistema sanitari, des d’una visió integral de tot sistema -i no de forma individualitzada centre a centre- que tingui en compte els elements d’equilibri territorial. Les mesures ha desenvolupar han d’incloure:
a) Enfortir l’atenció primària, com a estratègia per garantir la qualitat i op-timitzar els recursos econòmics. Posar en pràctica, en el conjunt del sis-tema sanitari totes les mesures de desburocratització que, per a l’atenció primària, va sol•licitar la CAMFIC el 2009 i que encara no s’hagin instrumentat.

b) Estendre a la totalitat dels Centres d’Atenció Primària els sistemes d’informació de l’ICS, de manera que tota l’atenció primària utilitzi les mateixes bases de dades, utilitzant el potencial de programes com el Selfaudit i el PREFASEG.

c) Impulsar un pla de racionalització de la despesa farmacèutica que inclo-gui les següents mesures:

– Substitució en tota la prescripció amb finançament públic, de medi-caments per versions més barates i amb iguals efectes terapèutics, mitjançant l’ús de sistemes d’informació i incentius.
– Prohibir l’activitat informativa i de promoció comercial als centres de salut i els programes de formació continuada promoguts per compa-nyies farmacèutiques i de tecnologia mèdica. Per tal que els avenços científics i tecnològics amb valor terapèutic i diagnòstic afegit arribin amb celeritat als pacients cal crear i enfortir la gestió professional del coneixement mitjançant comissions farmacoterapèutiques i altres amb recursos suficients per garantir la informació i la formació con-tinuada dels i les professionals.
d) Promoure la fusió d’entitats concertades i procedir a la integració de les que són totalment dependents jurídicament de la Generalitat en l’ICS, aplicant les pautes sobre fusions d’entitats previstes en el Pla de racio-nalització aprovat pel Govern el juny del 2010 i aplicant els mateixos cri-teris de racionalització en tot el SISCAT.
e) Racionalitzar i reduir les estructures directives i de gestió del sistema sanitari.
4. Presentar el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sani-tari públic al Parlament de Catalunya en el termini d’un mes, pel seu debat i aprovació”

2 responses to “Propostes en salut

  1. Em sembla molt be tot el que proposeu en aquest text. Hi estic d'acord. Crec que en Mas farà molt de mal amb aquestes retallades. Dit això, també voldria estirar-vos les orelles. Perque quan vareu tenir l'oportunitat en el tripartit, tinc la sensacióque no vareu fer res? De debó agrairia una resposta sincera. Sense paraules llargues i buides. Perque no vaig notar que teniem un govern d'esquerres? Teniue l'oportunitat d'incrementar les ajudes socials a costa de reduir el poder dels mes poderosos i no ho vareu fer. Perque?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s